Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on vk
VK

108 names of Ketu

1. Om ketave namah

2. Om sthulashirase namah

3. Om shiromaatraaya namah

4. Om dhvajaakritaye namah

5. Om nava-graha-yutaaya namah

6. Om simhika-asurii-garbha-sambhavaaya

7. Om mahaa-bhiitikaraaya namah

8. Om chitravarnaaya namah

9. Om srii-pingalaakshakaaya namah

10. Om phulladhumrasamkaashaaya namah

11. Om tikshnadamshtraaya namah

12. Om mahodaraaya namah

13. Om rakta-netraaya namah

14. Om citra-kaarine namah

15. Om tivrakopaaya namah

16. Om mahaasuraaya namah

17. Om kruura-kanthaaya namah

18. Om krodha-nidhaye namah

19. Om cchaayaa-graha-visheshakaaya namah

20. Om antya-grahaaya namah

21. Om mahaa-shiirshaaya namah

22. Om surya-araye namah

23. Om pushpavad-graahine namah

24. Om varahastaaya namah

25. Om gadaapaanaye namah

26. Om citra-vastra-dharaaya namah

27. Om citra-dhvaja-pataakaaya namah

28. Om ghoraaya namah

29. Om citra-rathaaya namah

30. Om shikhine namah

31. Om kulutthabhakshakaaya namah

32. Om vaiduryaa-bharanaaya namah

33. Om utpaata-janakaaya namah

34. Om shukra-mitraaya namah

35. Om mandasakhaaya namah

36. Om gadaa-dharaaya namah

37. Om naaka-pataye namah

38. Om antar-vediishvaraaya namah

39. Om jaimini-gotra-jaaya namah

40. Om citragupta-atmane namah

41. Om dakshinaa-mukhaaya namah

42. Om mukunda-varapaatraaya namah

43. Om maha-asura-kulod-bhavaaya namah

44. Om ghana-varnaaya namah

45. Om lamba-devaaya namah

46. Om mrityu-putraaya namah

47. Om utpaata-ruupa-dhaarine namah

48. Om adrishyaaya namah

49. Om kaala-agni-sannibhaaya namah

50. Om nripidaaya namah

51. Om griha-kaarine namah

52. Om sarvopadrava-kaarakaaya namah

53. Om citra-prasuutaaya namah

54. Om analaaya namah

55. Om sarva-vyaadhi-vinaashakaaya namah

56. Om apasavyapracaarine namah

57. Om navame-paapadaayakaaya namah

58. Om pancame-shokadaaya namah

59. Om uparaagakhe-caraaya namah

60. Om ati-purusha-karmane namah

61. Om turiiye-sukhapradaaya namah

62. Om tritiiye-vairadaaya namah

63. Om paapa-grahaaya namah

64. Om sphotaka-kaarakaaya namah

65. Om praana-naathaaya namah

66. Om pancame-shramakaarakaaya namah

67. Om dvitiiye-asphutavagdaatre namah

68. Om vishaakulitavaktrakaaya namah

69. Om kaamaruupine namah

70. Om simha-dantaaya namah

71. Om kushedhma-priyaaya namah

72. Om caturthe-maatrinaashaaya namah

73. Om navame-pitrinaashakaaya namah

74. Om antye-vairapradaaya namah

75. Om sutaanandan-nidhanakaaya namah

76. Om sarpaakshijaataaya namah

77. Om anangaaya namah

78. Om karma-raashyudbhavaaya namah

79. Om upaante-kiirtidaaya namah

80. Om saptame-kalahapradaaya namah

81. Om ashtame-vyaadhikartre namah

82. Om dhane-bahu-sukha-pradaaya namah

83. Om janane-rogadaaya namah

84. Om uurdhva-muurdha-jaaya namah

85. Om grahanaayakaaya namah

86. Om paapadrishtaye namah

87. Om khecaraaya namah

88. Om shaambhavaaya namah

89. Om asheshapuujitaaya namah

90. Om shaashvataaya namah

91. Om nataaya namah

92. Om shubhaashubha-phala-pradaaya namah

93. Om dhuumraaya namah

94. Om sudhaapaayine namah

95. Om ajitaaya namah

96. Om bhakta-vatsalaaya namah

97. Om simha-asanaaya namah

98. Om ketu-muurtaye namah

99. Om ravindu-dyutinaashakaaya namah

100. Om amaraaya namah

101. Om piidakaaya namah

102. Om amartyaaya namah

103. Om vishnu-drishtaaya namah

104. Om asureshvaraaya namah

105. Om bhakta-rakshaaya namah

106. Om vaicitryakapatasyandanaaya namah

107. Om vicitraphaladaayine namah

108. Om bhaktaa-bhiishta-phala-pradaaya namah

Things to desire...

Scroll to Top