Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
VK

108 names of Rahu

Rahu Astottara Shatanamavali

1. Om raahave namah

2. Om saumhikeyaaya namah

3. Om vidhuntu-daaya namah

4. Om surashatrave namah

5. Om tamase namah

6. Om phanine namah

7. Om gaargyanayaaya namah

8. Om suraapyine namah

9. Om niilaji-muta-samkaashaaya namah

10. Om caturbhujaaya namah

11. Om khanga-kheta-kaadhaarine namah

12. Om varadaa-yaka-hasta-kaaya namah

13. Om shulaa-yudhaaya namah

14. Om megha-varnaaya namah

15. Om krishna-dhvaja-pataakaa-vate namah

16. Om dakshinaa-shaamukha-rathaaya namah

17. Om tikshna-damshtra-karaala-kaaya namah

18. Om shurpa-kaara-sansthaaya namah

19. Om gomedaa-bharana-priyaaya namah

20. Om maasha-priyaaya namah

21. Om kashyapar-shinandanaaya namah

22. Om bhuja-geshvaraaya namah

23. Om ulkaa-paatayitre namah

24. Om shuuline namah

25. Om nidhipaaya namah

26. Om krishna-sarparaaje namah

27. Om visha-jvalaa-vrita-asyaaya

28. Om ardhasha-riiraaya namah

29. Om shaatrava-pradaaya namah

30. Om ravindu-bhikaraaya namah

31. Om chaayaa-svaruupine namah

32. Om kathin-aangakaaya namah

33. Om dvisha-cchatra-cchedakaaya namah

34. Om karaalaa-syaaya namah

35. Om bhayam-karaaya namah

36. Om kruura-karmane namah

37. Om tamo-ruupaaya namah

38. Om shyaam-atmane namah

39. Om nila-lohitaaya namah

40. Om kiriitine namah

41. Om nila-vasanaaya namah

42. Om sani-samaanta-vartmagaaya namah

43. Om caandaala-varnaaya namah

44. Om ashvy-riksa-bhavaaya namah

45. Om mesha-bhavaaya namah

46. Om shani-vat-phala-daaya namah

47. Om shuraaya namah

48. Om apasavya-gataye namah

49. Om uparaa-gakaraaya namah

50. Om soma-surya-cchavi-vimarda-kaaya namah

51. Om nila-pushpa-vihaaraaya namah

52. Om graha-shreshthaaya namah

53. Om asht-amagrahaaya namah

54. Om kabandha-maatradehaaya namah

55. Om yaatudhaa-nakulod-bhavaaya namah

56. Om govinda-varapaatraaya namah

57. Om deva-jaati-pravishta-kaaya namah

58. Om kruuraaya namah

59. Om ghoraaya namah

60. Om shanir-mitraaya namah

61. Om shukra-mitraaya namah

62. Om agocaraaya namah

63. Om maani-gangaa-snaana-daatre namah

64. Om sva-grihe-prabalaadya-daaya namah

65. Om sad-grihe-anya-bala-dhrite namah

66. Om caturthe-maatrinaa-shakaaya namah

67. Om candra-yukte-candaala-janmasuucakaaya

68. Om simha-janmane namah

69. Om raajya-daatre namah

70. Om mahaa-kaayaaya namah

71. Om janma-kartre namah

72. Om vidhu-ripave namah

73. Om maadaka-jnaana-daaya namah

74. Om janma-kanyaa-rajya-datre namah

75. Om janma-haanidaaya namah

76. Om navame-pitri-hantre namah

77. Om panca-me-shoka-daaya-kaaya namah

78. Om duune-kala-trahantre namah

79. Om saptame-kalaha-pradaaya namah

80. Om shashthe-vitta-daatre namah

81. Om caturthe-vaira-daayakaaya namah

82. Om nava-me-paapa-daatre namah

83. Om dasha-me-shoka-daayakaaya namah

84. Om adau-yashah-pradaatre namah

85. Om ante-vaira-pradaayakaaya namah

86. Om kaalaatmane namah

87. Om gocaraa-caaraaya namah

88. Om ghane-kakut-pradaaya namah

89. Om panca-dhishanaa-shringa daya namah

90. Om svarbha-nave namah

91. Om baline namah

92. Om mahaa-saukhya-pradaayine namah

93. Om chandra-vairine namah

94. Om shaashvataaya namah

95. Om sura-shatrave namah

96. Om paapa-grahaaya namah

97. Om shaambhavaaya namah

98. Om pujya-kaaya namah

99. Om paatira-puuranaaya namah

100. Om paithina-sakulod-bhavaaya namah

101. Om bhakta-rakshaaya namah

102. Om raahu-murtaye namah

103. Om sarva-bhishta-phala-pradaaya namah

104. Om dirghaaya namah

105. Om krishnaaya namah

106. Om atanave namah

107. Om vishnu-netraaraye namah

108. Om devaaya namah

109. Om daanavaaya namah

Things to desire...