Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on vk
VK

108 names of Vishnu

1. Om Vishnave namah

2. Om Lakshmiipataye namah

3. Om Krishnaaya namah

4. Om Vaikunthaaya namah

5. Om Garudadhvajaaya namah

6. Om Parabrahmane namah

7. Om Jagannaathaaya namah

8. Om Vaasudevaaya namah

9. Om Trivikramaaya namah

10. Om Daityaantakaaya namah

11. Om Madhuripave namah

12. Om Taarkshyavaahanaaya namah

13. Om Sanaatanaaya namah

14. Om Naaraayanaaya namah

15. Om Padmanaabhaaya namah

16. Om Hrishikeshaaya namah

17. Om Sudhaapradaaya namah

18. Om Maadhavaaya namah

19. Om Pundariikaakshaaya namah

20. Om Sthitikartre namah

21. Om Paraatparaaya namah

22. Om Vanamaaline namah

23. Om Yagyahuupaaya namah

24. Om Cakrapaanaye namah

25. Om Gadaadharaaya namah

26. Om Upendraaya namah

27. Om Keshavaaya namah

28. Om Hamsaaya namah

29. Om Samudramathanaaya namah

30. Om Haraye namah

31. Om Govindaaya namah

32. Om Brahmaajanakaaya namah

33. Om Kaitabha-asura-mardanaaya namah

34. Om Shriidharaaya namah

35. Om Kaamajanakaaya namah

36. Om Sheshashaayine namah

37. Om Caturbhujaaya namah

38. Om Paanca-janya-dharaaya namah

39. Om Shriimate namah

40. Om SHaarngapaanaye namah

41. Om Janardanaaya namah

42. Om Piitaambaradharaaya namah

43. Om Devaaya namah

44. Om Suurya-candra-vilocanaaya namah

45. Om Matsyaruupaaya namah

46. Om Kuurmatanave namah

47. Om Krodaruupaaya namah

48. Om Nrikesarine namah

49. Om Vaamanaaya namah

50. Om Bhaargavaaya namah

51. Om Raamaaya namah

52. Om Baline namah

53. Om Kalkine namah

54. Om Hayaananaaya namah

55. Om Vishvambharaaya namah

56. Om Shishumaaraaya namah

57. Om Shriikaraaya namah

58. Om Kapilaaya namah

59. Om Dhruvaaya namah

60. Om Dattatreyaaya namah

61. Om Achyutaaya namah

62. Om Anantaaya namah

63. Om Mukundaaya namah

64. Om Dadhivaamanaaya namah

65. Om Dhanvantaraye namah

66. Om SHriinivaasaaya namah

67. Om Pradyumnaaya namah

68. Om Purushottamaaya namah

69. Om Shriivatsakaustubhadharaaya namah

70. Om Muraaraataye namah

71. Om Adhoshajaaya namah

72. Om Rishabhaaya namah

73. Om Mohinii-ruupadhaarine namah

74. Om Sankarshanaaya namah

75. Om Prithave namah

76. Om Shiiraabdhishaayine namah

77. Om Bhuutaatmane namah

78. Om Aniruddaaya namah

79. Om Bhaktavatsalaaya namah

80. Om Naraaya namah

81. Om Gajondravaradaaya namah

82. Om Tridhaamne namah

83. Om Bhuutabhaavanaaya namah

84. Om Shveta-dviipa-suvaastavyaaya namah

85. Om Sanakaadi-muni-dhyeyaaya namah

86. Om Bhagavate namah

87. Om Shankarapriyaaya namah

88. Om Nilakaantaaya namah

89. Om Dharaakaantaaya namah

90. Om Vedaatmane namah

91. Om Baadaraayanaaya namah

92. Om Bhaagiirathii-janma-bhuumi-paada-padmaaya namah

93. Om Satam prabhave namah

94. Om Svabhuve namah

95. Om Vibhave namah

96. Om Dhanashyaamaaya namah

97. Om Janatkaaranaaya namah

98. Om Avyayaaya namah

99. Om Buddha-avataaraaya namah

100. Om Shaantaatmane namah

101. Om Liilaamaanushvigrahaaya namah

102. Om Daamodaraaya namah

103. Om Viraadruupaaya namah

104. Om Bhuuta-bhavya-bhuvat-prabhave namah

105. Om Aadidevaaya namah

106. Om Devadevaaya namah

107. Om Prahlaadaparipaalakaaya namah

108. Om Shriimahaavishnave namah

Things to desire...

Scroll to Top