Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
VK

Kubera mantras

Om Shriim Om Hriim Shriim Hriim Kliim Shriim Kliim Vitteshavaraaya Namaha

 

Om Yakshaya Kuberaya Vaishvaranaya

Dhana Dhanyathi Pathayae

Dhana Dhanya Samruthime

Dehi Tapaya swaha!

 

Om Hreem Hreem Krom Dhanadaya Namah

 

Om Shreem Hreem Im

Kubera Lakshmiai Kamaladharinyai

Dhana Akrashinyai Swaaha

 

Kubera Gayatri mantras:

 

Om Tatrha Raajaya Vidmahe

Alakadiisaya Dhiimahi

Tanno Kubera Prachodayaat

 

Om Yaksha Rajaya Vidhmahe

Alikadiisaya Dhiimahe

Tanno Kubera Prachodayaat

Things to desire...