Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
VK

Skanda mantras

Skanda moola mantra

Om Sharavana-bhavaya Namaha

 

Skanda Gayatri Mantra

OM TATPURUSHAYA VIDMAHE

MAHASENAYA DHEEMAHI,

TANNO SKANDAH PRACHODAYAT

Things to desire...