Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on vk
VK

108 names of Kubera

1. Om Kuberaya Namah

2. Om Dhanadaya Namah

3. Om Srimati Namah

4. Om Yakshesaya Namah

5. Om Gugyakaswaraya Namah

6. Om Needhisiya Namah

7. Om Sankara Sakaya Namah

8. Om Mahalakshmi Niwasadhve Namah

9. Om Maha Padma Nedhisiya Namah

10. Om Poornaya Namah

11. Om Padmaneethiswaraya Namah

12. Om Sankagya Nithi Nadha Namah

13. Om Makaragya Nithi Priya Namah

14. Om Sookachhappa Vidhisiya Namah

15. Om Mukunda Nithi Nayakaya Namah

16. Om Kundakyanadhinathya Namah

17. Om Neela Nithyadipaya Namah

18. Om mahathya Namah

19. Om Varaniti adipiya Namah

20. Om Poojyaya Namah

21. Om Lakshmi Sambraidya Dayakya Namah

22. Om Ilapapadyaya Namah

23. Om Kosadeesaya Namah

24. Om Kulodisaya Namah

25. Om Ashvarudiya Namah

26. Om Visvamonthyaka Namah

27. Om Visheshagnaya Namah

28. Om Visharadaya Namah

29. Om Nalakooparathadaya Namah

30. Om Manigreeva Pithre Namah

31. Om Kootamandraya Namah

32. Om Vaishravanaya Namah

33. Om Chitra Laka Manapriyaya Namah

34. Om Eykapinkaya Namah

35. Om Alaka deeyascye Namah

36. Om Boulasathya Namah

37. Om Navavahanya Namah

38. Om Kailaic Saila Nilaya Namah

39. Om Rajyer daya Namah

40. Om Revanakrajaya Namah

41. Om Ehitra Chantraja Namah

42. Om Udhyana Viharaya Namah

43. Om Sookuthukalaya Namah

44. Om Mahuthaya Namah

45. Om Mahapragyaya Namah

46. Om Sadhpushpaka Vahanaya Namah

47. Om Sarvabonmaya Namah

48. Om Anganathya Namah

49. Om Somaya Namah

50. Om Sowyadikeswaraya Namah

51. Om Punyathmaha Namah

52. Om Provuhuthasria’s Namah

53. Om Savapuriya laneswaraya Namah

54. Om Nithya Kurthaya Namah

55. Om Needhivetra Namah

56. Om Lankaprakthana Nayakaya Namah

57. Om Yaujaya Namah

58. Om Paramasanthathmana Namah

59. Om Yaksharaje Namah

60. Om Yakshaniviruthaya Namah

61. Om Kannaresaya Namah

62. Om Simpurushaya Namah

63. Om Nathaya Namah

64. Om Katkayuthaya Namah

65. Om Vasinev Namah

66. Om Esana Dahshi Namah

67. Om Vayuvasamasaraja Namah

68. Om Dharmamargainirathya Namah

69. Om Dharmasammuka Samstitiya Namah

70. Om Nitheswaraya Namah

71. Om Dhanakasyaya Namah

72. Om Ashtalakshmi Yastrithalaya Namah

73. Om Manushyadharmaya Namah

74. Om Sathviruthaya Namah

75. Om Koslakshmi Sadahavasya Namah

76. Om Dhanalakshmi Nithyavasaya Namah

77. Om Danyalakshmi Nivasabhuve Namah

78. Om Ashwalakshmi Sadahavasya Namah

79. Om Gaja Lakshmi Striyalaya Namah

80. Om Rajayalakshmi Janmakeyaya Namah

81. Om Dhirya Lakshmi Kirupsaraya Namah

82. Om Akandaishwarya Samynkthaya Namah

83. Om Nithya Dandhaya Namah

84. Om Sukasrayaya Namah

85. Om Nithyathraya Namah

86. Om Nirasaya Namah

87. Om Nirupathravaya Namah

88. Om Nityakamaya Namah

89. Om Nirukankshyaya Namah

90. Om Niurpathigavasabhuve Namah

91. Om Shanthya Namah

92. Om Sarvogunobedaya Namah

93. Om Sarvagyaya Namah

94. Om Sarasammadhaya Namah

95. Om Sarvanikarunapathraya Namah

96. Om Sadhanandha Krupalaya Namah

97. Om Gandharvakulasamsevyaya Namah

98. Om Sowgangdikusamapriyaya Namah

99. Om Swrnanagaravasaya Namah

100. Om Nithipwta Samasrayaya Namah

101. Om Mamamerudhvasthayene Namah

102. Om Dhustyaya Namah

103. Om Supranarajeshtaya Namah

104. Om Sivapoojarathaya Namah

105. Om Anakaya Namah

106. Om Rajayoga Samaukuthya Namah

107. Om Rajasekera Poojakaya Namah

108. Om Raja Rajaya Namah

Things to desire...

Scroll to Top